« Chronology »
Addressee »

CXXV

अल्मोडा।

कल्याणवरेषु --

अवगमं कुशलम् तत्रत्यानां वार्ताञ्च सविशेषां तव पत्रिकायाम्। ममापि विशेषोऽस्ति शरीरेस्य, शेषो ज्ञातव्यो भिषक्प्रवरस्य शशिभूषणस्य सकाशात्। ब्रह्मानन्देन संस्कृतया एव रीत्या चलत्वधुना शिक्षा, यदि पश्चात्परिवर्तनमर्हेत्तदपि कारयेत्। सर्वेषां सम्मतिं गृहित्वा तु करणीयमिति न विस्मर्तव्यम्।

अहमधुना अल्मोडानगरस्य किञ्चिदुत्तरं कस्यचिद्वणिज उपवनोपदेशे निवसामि। सम्मुखे हिमशिखराणि हिमालयस्य प्रतिफलितदिवाकरकरैः पिण्डीकृतरजतानि इव भन्ति प्रीणयन्ति च। अव्याहतवायुसेवनेन, मितेन भोजनेन, समधिकव्यायामसेवया च सुदृढं सुस्थञ्च सञ्जातं मे शरीरम्। योगानन्दः खलु समधिकमस्वस्थ इति शृणोमि, आमन्त्रयामि तमागन्तुमत्रैव। विभेत्यसौ पुनः पार्वत्याजलाद्वायोश्च। "उषित्वा कतिपयदिवसान्यत्रोपवने यदि न तावद्विशेषो व्याधेर्गच्छ त्वं कलिकाताम्" इत्यहमद्य तमलिखम्। यथाभिरुचि करिष्यति।

अच्युतानन्द: प्रतिदिनं सायाह्ने अल्मोडानगर्यां गीतादिशास्त्रपाठं जनानाहूय करोति। बहूनां नगरवासिनां स्कन्धावारसैन्यानां च समागमोऽस्ति तत्र प्रत्यहम् सर्वानसौ प्रीणाति चेति शृणोमि। "यावानर्थ" इत्यादि श्लोकस्य यो वङ्गार्थस्त्वया लिखितो नासौ मन्यते समीचीनः। "सति जलप्लाविते उदपाने नास्ति अर्थः प्रयोजनम्" इत्यसावर्थः।

यद्येवं भवेत्प्राकृतिको नियमः, जलप्लाविते भूतले सति जलपानं निरर्थकं केनचिदपि वायुमार्गेणाथवान्येन केनापि गूढेनोपायेन जीवनां तृष्णानिवारणं स्यात्, तदासावपूर्वोऽथः सार्थको भवितुमर्हेन्नान्यथा।

शङ्कर एवावलम्बनीय।

इयमपि भवितुमर्हति --

सर्वतः संप्लुतोदकेऽपि भूतले यावानुदपाने अर्थः तृष्णातुराणां (अल्पमात्र जलमलं भवेदित्यर्थः), -- "आस्तां तावज्जलराशिः, मम प्रयोजनम् स्वल्पेऽपि जले सिद्धयति -- एवं विजानतो ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु अर्थः प्रयोजनम्। यथा संप्लुतोदके पानमात्रप्रयोजनम् तथा सर्वेषु वेदेषु ज्ञानमात्रप्रयोजनम्।

इयमपि व्याख्या अधिकतरं सन्निधिमापन्ना ग्रन्थकाराभिप्रायस्य --

उप्लावितेऽपि भूतले, पानाय उपादेयं पानाय हितं जलमेव अन्विश्यन्ति लोका नान्यत्। नानाविधानि जलानि सन्ति भिन्नगुणधर्माणि, उपप्लावितेऽपि भूमेस्तारतभ्यात्। एवं विजानन् ब्राह्मणोऽपिविविधज्ञानोपप्लाविते वेदाख्ये सब्दसमुद्रे संसारतृष्णानिवारणार्थे तदेव गृह्णीयात् यदलं भवति निःश्रेयसाय। ब्रह्मज्ञानं हि तत्।

इति शं साशीर्वादं विवेकानन्दस्य।

(Translated from Sanskrit)

ALMORA,
1st June, 1897.

DEAR SHUDDHANANDA,

Glad to know from your letter that all are doing well there, and to go through the news in detail. I too am in better health; the rest you will know from Dr. Shashi Bhushan. Let the teaching go on for the present in the method revised by Brahmananda, and if any changes ar needed in future, have them done. But it should never be lost sight of that this must be done with the consent of all.

I am now living in a garden belonging to a merchant situated a little to the north of Almora. Before me are the snow-peaks of the Himalayas looking, in the reflection of the sun, like a mass of silver, a delight to the heart. By taking free air, regular diet, and plenty of exercise, I have grown strong and healthy in body. But I hear the Yogananda is very ill. I am inviting him to come here But then, he fears the mountain air and water. I wrote to him today, saying, "Stay in this garden for some day' and if you find your illness shows no improvement, you may go to Calcutta." He will do as he pleases.

At Almora, every evening Achyutananda gathers the people together and reads to them the Gita and other Shâstras. Many residents of the town, as also soldiers from the cantonment, come there daily. I learn also that he is appreciated by all.

The Bengali interpretation that you have given of the Shloka यावानार्थः1 etc., does not seem to me to be right. The interpretation in question is this: "When (the land) is flooded with water, what is the use of drinking water?" If the law of nature be such that when a land is flooded with water, drinking it is useless, that through certain air passages or through any other recondite way people's thirst may be allayed, then only can this novel interpretation be relevant, otherwise not. It is Shankara whom you should follow. Or you may explain it in this way: As, even when whole tracts are flooded with water, small pools are also of great use to the thirsty (that is to say, just a little water suffices him, and he says, as it were, "Let the vast sheet of water be, even a little of water will satisfy my object."), of identical use are the whole Vedas to a learned Brahmin. As even when the land is overflooded, one's concern lies in drinking the water and no more, so in all the Vedas illumination alone is the concern.

Here is another interpretation which hits better the meaning the author wishes to convey: Even when the land is overflooded, it is only that water which is drinkable and salutary, that people seek for, and no other kind. There are various kinds of water, which differ in quality and properties — even though the land be flooded over — according to the differences in property of their substratum, the soil. Likewise a skilful Brahmin, too, will, for the quenching of the worldly thirst, choose from that sea of words known as the Vedas, which is flooded over with diverse courses of knowledge, that which alone will be of potence to lead to liberation. And it is the knowledge of the Brahman which will do this.

With blessing and good wishes. 

Yours,

VIVEKANANDA.

  1. ^यावानार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके।
    तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत:
    (Gita, II.46.)